Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

19:20
7135 5165
Reposted frombuddhablink buddhablink viaohhmarigold ohhmarigold

June 07 2015

infra-red
14:13
5316 d268
infra-red
14:12
infra-red
14:11
infra-red
14:10
0842 5fe0
Reposted fromadaamanth adaamanth viacharlie69 charlie69
infra-red
14:09
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viakaloryfer kaloryfer
14:09
9736 5c11 500
Reposted fromtaimumachine taimumachine viakaloryfer kaloryfer
14:09
3357 c7f6 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viakaloryfer kaloryfer
infra-red
14:09

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viakaloryfer kaloryfer
infra-red
14:08
5048 b9c1 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajustmess justmess
infra-red
14:08
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajustmess justmess
infra-red
14:08
Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.
Reposted fromemerencja emerencja viajustmess justmess
infra-red
14:08
1381 84cd
Reposted fromkotowate kotowate viajustmess justmess
14:07

February 22 2015

17:31
infra-red
17:31
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje bzdury na skalę masową.
— Regina Brett
Reposted fromnivea nivea viayouuung youuung
17:28
infra-red
17:28
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaredweed redweed
infra-red
17:28
5579 cb88
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaredweed redweed
infra-red
17:27
5952 3346 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl